دوره پرستاری سوختگی

دوره آموزش مهارتی و حرفه ای برای دانش آموختگان پرستاری به منظور کسب دانش و مهارت حرفه ای، جهت بررسی و رفع نیازها و ارائه مراقبت های جامع به مددجویان دچار سوختگی می باشد.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان