انتقاد، پیشنهاد و شکایت مجتمع سلامت تهران

فرم ثبت اطلاعات

انتقاد، پیشنهاد و شکایت

واحد رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات به منظور ایجاد سازو کار های لازم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی مراجعین و هنرجو های محترم، ضمن برقراری ارتباط صحیح و منطقی بین واحد های مختلف مجتمع سلامت تهران به ثبت انتقادات، پیشنهادات و شکایات، نوع و محل آنها پرداخته تا مشکلات و مسائلی که به عنوان موانعی در جلب رضایت ارباب رجوع هستند را ریشه یابی می کند.

1مرحله
2مرحله