هنگامی که فردی نگرانی پزشکی دارد، ممکن است برای کمک به پزشک مراجعه کند. انواع مختلفی از پزشک وجود دارد، و نگرانی خاص فرد معمولاً نوع پزشکی را که انتخاب می کند تعیین می کند.
انواع مختلفی از پزشکان وجود دارد، اما دو دسته اصلی وجود دارد: مراقبت های اولیه یا مراقبت های تخصصی. در این دو گروه، پزشکان در حوزه تخصصی و سطح آموزش خود بسیار متفاوت هستند.
این صفحه شامل لیستی از اساتید مجتمع سلامت تهران است و برای آشنایی بیشتر با هر .استاد روی تصاویر کلیک کنید