دوره سالمندیاری

سالمندیاری در منزل با يكي از روشهاي مراقبت مبتني بر جامعه و از اشكال كليدي مراقبت سلامت سالمندان شناخته شده است که در مديريت منابع محدود نقشي اساسي ايفا مي كند.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان