فارغ التحصیل دوره دکترای عمومی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران سال 1389

فارغ التحصیل دوره ی دکترای تخصصی رادیولوژی فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 1397

استادیار بخش رادیولوژی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

مدیر گروه بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی البرز

عضو شورای اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی البرز