استادیار دانشگاه شهید بهشتی

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دندانپزشکی تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

مدرس دوره های رزیدنتی و آزمون ملی دندانپزشکی

مولف کتاب دندانپزشکی کودکان و دندانپزشکی اجتماعی

مولف مقالات علمی دندانپزشکی در ژورنال های دندانپزشکی