دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

بورد تخصصی پریودنتولوژی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فعالیت های علمی و پژوهش

استادیار بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

4 مقاله ISI چاپ شده