متخصص اندودنتیکس

فارغ التحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385

فارغ التحصیل دکترای تخصصی اندودنتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389

هیئت علمی دانشگاه شاهد