دوره سیتوژنتیک

شاخه ای از ژنتیک است که با مطالعه ساختار و ترکیب کروموزومی یک سلول مرتبط است، که شامل آنالیز روتین کروموزوم های G-Band شده و سایر تکنیک های بندیک و نیز سیتوژنتیک مولکولی شامل FISH و CGH است.

ارزش مدرک
۵ از ۵
بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان