دوره گوارش پزشکی

این دوره برای دانش آموختگان دارای گواهینامه تخصصی رشته آسیب شناسی طراحی شده است و به تشخیص بیماری های لوله گوارش، کبد کیسه صفرا و مجاری صفراوی، و همچنین پانکراس پرداخته می شود.

20,000,000 تومان