انتقاد، پیشنهاد و شکایت

1 مرحله
2 مرحله
  • واحد رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات به منظور ایجاد سازو کار های لازم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی مراجعین و هنرجو های محترم، ضمن برقراری ارتباط صحیح و منطقی
    بین واحد های مختلف مجتمع سلامت تهران به ثبت انتقادات، پیشنهادات و شکایات، نوع و محل آنها پرداخته تا مشکلات و مسائلی که به عنوان موانعی در جلب رضایت ارباب رجوع هستند را ریشه یابی می کند.